• Shubayr Mortadha

Et kritisk blikk på prinsippene i Darwins teori (1/2)


Charles Darwin. Bilde: Pixabay.


Stemmer Darwins teori?


Den første som lanserte teorien om evolusjon var den franskmannen Lamark. Etter det så kom Darwin og forandret litt på den. Han dro på lange reiser til Australia og Sør-Amerika, og mange andre områder. I løpet av denne tiden så han mange dyr og planter. Gjennom å forske på dem ble han mer overbevist om Lamarks teori.


Teorien til Darwin og troen på Gud


Før vi blir kjent med denne teorien og diskuterer den, vil jeg si at til og med hvis den var riktig, er den aldri imot troen på Guds eksistens – som noen påstår. Det er stikk motsatt. Denne teorien er et bevis som man kan bruke til å begrunne Guds eksistens. Videre har vi en hadith fra Imam al-Sadiq (fred være med han) som sier:

«Alt Allah har skapt er blandet med hverandre.»

وكل شئ خلق الله عز وجل مختلطاً بعضه ببعض

(Ilal al-shariy, bind 1, side 4, kapittel 5, hadith nr. 1)

Igjen kan dette tyde på et felles opphav mellom mennesker og andre skapninger.

Darwin forteller at den første eksisterende utviklet seg i forskjellige stadier og forandret seg til forskjellige arter. Denne prosessen fortsatte i millioner av år etter en spesiell ordning og uforanderlig lov. Uten tvil er den spesielle ordningen og den uforanderlige forbausende loven et bevis på at det finnes en kilde til hele skapelsen, som har ledet og ført til dette. Darwin tror at et menneske i dets opprinnelige form var noe apelignende, men det kom fram senere igjennom utviklingsprosessen til den utviklede formen (mennesket) vi ser i dag.

Darwins teori er ikke et bevis imot troen på Gud. Derfor trenger en ikke å benekte Guds eksistens hvis man vil forfekte darwinismen.

Denne teorien er ikke et bevis imot troen på Gud, en kilde som har skapt alle ting, men den motsier de himmelske bøkene som forteller om skapelsen til Adam. Koranen forteller at det første mennesket var Adam. Han ble skapt av leir. Mennesket anses for å være en egen spesiell art. Adam har ikke utviklet seg fra noen andre arter.

Darwins teori sier at mennesket var opprinnelig et dyr. Den anser ikke mennesket for å være selvstendig egen art. Senere skal jeg forklare at den moderne vitenskapen i tillegg til å ha forkastet Darwins teori, har også bevist at synet til Koranen på skapelsen til Adam er riktig.


Grunnprinsippene i Darwins teori


1. Kampen om å overleve: Darwin tror at artene er i strid og konflikt med hverandre for å overleve. Denne konflikten har ingen ende. Artene er alltid i strid og konflikt for dette målet.


2. Den sterke overlever: Darwin tror at den sterke overlever, mens den svake dør og utryddes. Grunnen til det er kampen om å overleve.


3. Å tilpasse seg miljøet: Alle arter forsøker å tilpasse seg sine omgivelser. Hvis arten lever i et miljø hvor den trenger et spesielt organ, vil dette organet (kroppsdelen) befinne seg i det etter tusenvis av år, gradvis. Hvis arten lever i et miljø hvor den ikke trenger et av sine organer og ikke bruker dette organet, vil dette organet etter hvert, gradvis, forsvinne og utryddes etter tusenvis av år. Darwin begrunner dette med mange eksempler. F. eks giraffen. Den hadde ikke en lang hals. Den var som hesten. Giraffen levde i jungler. For å fortsette å leve i sitt miljø, måtte giraffen ha en lang hals. Den trengte å ta opp frukt fra store trær, for å nære seg. Derfor måtte giraffen trekke ut sin hals, og slik fortsatte det, så ble halsen til giraffen gradvis, etter tusenvis av år, lang. Så ga han et annet eksempel. Elefanten. Den hadde ikke en lang snabel. Etter hvert fikk den en slik snabel. Så fremlegger han beviser for det. Så ga Darwin andre eksempler for å bevise sin teori. F. eks slangen. Den hadde fire sider, fordi den ikke brukte dem, mistet den dem gradvis. Slangen måtte gå igjennom trange veier og derfor trengte den ikke disse organene. Etter tusenvis av år forsvant dem.


4. Genetikken (arvelighet): Darwin tror at grunnen bak forandringene i dyrene var ønsket om å tilpasse seg omgivelsene. Så ble disse forandringene arvet videre av de neste generasjonene etter genetikken.

Sett i lys av disse fire punktene, trodde Darwin at alle dyrene var i begynnelsen av en enkel dyreart. På grunn av kampen om å overleve, ble de svake utryddet og de sterke overlevde. De sterke som forsøkte å tilpasse seg omgivelsene forandret seg helt, gradvis, og disse forandringene ble arvet videre av neste generasjoner.

Så Darwin tror at mennesket, i begynnelsen av, før det ble et menneske, var apelignende, men etter å ha gjennomgått den lange utviklingsprosessen, forandret den seg til mennesket som vi ser i dag. Det er også viktig å nevne at Darwin ikke mente med ape, den apen vi ser i dag, men denne arten (apen), som vi skal ha nedstammet fra, er ikke funnet til denne dagen i dag (The Missing Link).


Diskusjonen om Darwins teori


Etter fremgangen til vitenskapen innenfor biologi og natur, er denne teorien til Darwin blant de teoriene som er glemt og forkastet. Det er bare en fantasi noen tror på. De viktigste punktene ved Darwins teori, er punktene 3 og 4. Vi skal diskutere i begynnelsen, disse to grunnprinsippene i denne teorien, så diskuterer vi de andre grunnprinsippene.


Slutten på del 1.